28.032018 21:00
gilad atzmon &
the orient house ensemble
cd release:
«the spirit of trane»
gilad atzmon (sax) frank harrison (p) yaron stavi (b) enzo zirilli (dr)